Enric Crous

El titular del Web és l’entitat R.P. UNO, S.L., les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

Domicili social: C/ Tuset, 5 4t 2a 08006 Barcelona
NIF nº: B-60248127
Telèfon: +34-934670232
Correu electrònic: hola@crous2019cambra.cat
Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 25720, foli 63 i fulla nº B-93540

 

Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web que es posa a disposició dels usuaris i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a la Candidatura del Sr. Enric Crous i Millet a les eleccions a la Presidència de la Cambra de Barcelona (la “Candidatura”).

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Per tant, li preguem llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús quan es proposi utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n’impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús o qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, ens reservem el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Fem els nostres millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, no garantim la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

No ens responsabilitzem de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers, incloent, i sense limitar- s’hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, no ens fem responsables de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que puguem patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable.

Xarxes Socials

La Candidatura disposa de perfils en algunes xarxes socials com, per exemple, Twitter, Facebook, Linkedin i a Youtube, amb la finalitat d’informar sobre actes i evolució de la mateixa.

Els usuaris que s’adhereixin a algun dels perfils oberts en les xarxes socials hauran de respectar i complir els seus termes i condicions.

Política en matèria d’enllaços (links)

  1. Enllaços amb el Web
    Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de la Candidatura. 

    En cap cas, l’enllaç significa que s’avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que siguem responsables del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, procedirem, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  2. Enllaços amb altres webs
    En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”). 

    En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, no ens fem responsables del contingut i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són de la nostra titularitat o dels seus llicenciants. En relació amb els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), aquests són també titularitat nostra o dels nostres llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els nostres drets de propietat intel·lectual i industrial podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable.

Vull votar